Doarpsbelang Noardburgum


                                         PRIVACY BELEID 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

• Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum, secretariaat J. Kuiperweg 12, 9257 WK Noardburgum, doarpsbelang.noardburgum@gmail.com,     KvK nummer 40002438. •

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via bovenstaand (mail)adres.

2. Welke gegevens verwerkt Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• voor- en achternaam • adresgegevens, telefoonnummer en mailadres • bankrekeningnummer

2.2 Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie; • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum; • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor betaling van het lidmaatschapsgeld.

3. Bewaartermijnen Feriening foar Doarpsbelangen Noardburgum verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd uit het ledenregistratiesysteem.


           Doarpsbelang Noardburgum

  Wat doet Doarpsbelang Noardburgum zoal ?

Het bestuur van de Doarpsbelang Noardburgum behartigt de belangen van het dorp en is onder meer de schakel tussen ons dorp en overheidsinstanties zoals de gemeente en de provincie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bestemmingsplan, nieuwbouw van (huur-)woningen, dorpsvernieuwing, straatverlichting, informatieborden, overlast, verkeersveiligheid, het behoud van voorzieningen in ons dorp, groenvoorziening, herbestrating en de riolering. Als de gemeente belangrijke zaken heeft die de inwoners van Noardburgum aangaan, neemt zij contact op met het bestuur van Doarpsbelang.

Eens in de 8 jaar wordt er een Dorpsvisie gemaakt. In de Dorpsvisie worden belangrijke zaken vastgelegd die in de jaren na het uitkomen van de Dorpsvisie worden opgepakt door het bestuur in samenwerking met de gemeente en inwoners van het dorp. Deze Dorpsvisie komt tot stand met medewerking van de inwoners.

Doarpsbelang organiseert de dodenherdenking op 4 mei.

Doarpsbelang organiseert het opruimen van het zwerfafval binnen de bebouwde kom in Noardburgum.

Doarpsbelang beheert een 18-tal ligplaatsen voor bootjes in de opvaart bij Zwartkruis.

Doarpsbelang beheert de website van Noardburgum.

Doarpsbelang heeft het beheer over de grote vlaggenmast bij de rotonde.

Doarpsbelang beheert de boekenkar.

Doarpsbelang begeleidt het bestuur van de jeugdsoos  “De Heidstee”.

Naast deze “vaste”werkzaamheden komen er ook doorlopend incidentele zaken op tafel die door het bestuur worden opgepakt. Niet alle taken worden door de bestuursleden uitgevoerd, sommige taken (vlaggenmast, Centrale As) zijn door het bestuur aan andere dorpsbewoners “uitbesteed”.
Wat kunt u verwachten?

We vergaderen ongeveer 10 x per jaar en er is een periodiek overleg met de gemeente en de gezamenlijke doarpsbelangen van Tytsjerksteradiel, ook met andere instanties waarin allerlei zaken die Noardburgum aangaan worden besproken. 

Een bestuurstermijn duurt normaliter 4 jaar (uitzonderingen daargelaten) en daarna kun je vrijwillig nog éénmalig een bestuurstermijn verlengen.

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op via de mail: doarpsbelang.noardburgum@gmail.com . De Dorpsvlag.

U kunt deze bestellen voor 18 euro via doarpsbelang.noardburgum@gmail.com.

     De vlag van Noardburgum,

De eikel is een teken van vruchtbare grond.

De rode kleur staat voor de kleur van de heide.

De groene kleur staat voor cultuurgrond,

 de punt in het groen geeft aan dat de cultuur grond de heide verdringt.   Lid worden van Doarpsbelang Noardburgum.

  Natuurlijk hebben wij uw steun nodig, u kunt ons steunen door 2,50 per automatische incasso in november.                     

Op dit moment zijn er 400 huishoudens lid van Doarpsbelang Noardburgum, terwijl Noardburgum zo'n 900 huishoudens rijk is.

Wij hopen dat iedereen zich aanmeld via contact of via email

                                    doarpsbelang.noardburgum@gmail.com.

Samen kunnen we werken aan een leefbaar dorp, ons dorp want samen staan we sterker.